Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Restauracja Catering Adamo Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 30, 62-050 Mosina, NIP: 7773359994.
 2. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. +48 61 819 17 66, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@restauracja-adamo.pl oraz pisemnie pod adresem wskazanym w pkt 1.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora Państwa zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie realizacji Państwa zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego do czasu zakończenia realizacji zapytania.
 5. W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz informacji o ich przetwarzaniu;
  2. sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;
  3. przeniesienia danych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 6. W celu realizacji działań wskazanych w pkt III, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu realizacji przez Administratora Państwa zapytania, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.
 8. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.